Algemene & Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.DEFINITIES

“Werkdag” betekent een dag (anders dan een zaterdag, zondag of feestdag) wanneer banken in Nederland geopend zijn voor zakelijke doeleinden.
“Klant” betekent de persoon of het bedrijf dat de Gegevens van het Bedrijf koopt of anderszins verwerft.
“Aanvangsdatum” heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 2.2.
“Bedrijf” betekent Sample Solutions BV geregistreerd in Nederland, op Stationsplein 45, 3013AK, Zuid-Holland, Nederland, ondernemingsnummer KvK 64893081
“Gegevens” betekent de gegevens die zijn vermeld in de Orderbevestiging, die informatie van elke soort omvatten, of het nu gaat om woorden, cijfers, grafieken of anderszins in een andere vorm en of het eigendom is van het bedrijf of van een derde partij, die wordt geleverd of beschikbaar gesteld aan de klant door het bedrijf.
“Leveringsdatum” betekent de datum waarop het Bedrijf de Gegevens aan de Klant levert. “Force Majeure Event” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 12.1. “Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle octrooien, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, auteurs en naburige rechten, handelsmerken, dienstmerken, handel, zakelijke en domeinnamen, rechten in ruilkleren of opmaak, rechten op goede wil of om te vervolgen voor het passeren van oneerlijke concurrentierechten, rechten op modellen, rechten in computersoftware, databankenrecht, topografierechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in beide gevallen niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen tot en verlengingen of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in enig deel van de wereld.
“Licentie” betekent de licentie tussen het Bedrijf en de Klant voor het gebruik van de Gegevens die deze Voorwaarden bevatten.
“Licentieperiode” heeft de betekenis die in clausule 3.2 (a) wordt gegeven. “Orderbevestiging” betekent de schriftelijke aanvaarding door de Klant van de offerte van het Bedrijf zoals uiteengezet op de volgende pagina.
“Betalingsdatum” heeft de betekenis zoals uiteengezet in 5.2 (b).
“Prijs” betekent de kosten die de Klant moet betalen voor de levering van de Gegevens in overeenstemming met clausule 5.
“Ontvanger” betekent elke persoon wiens gegevens het voorwerp uitmaken van de Gegevens.
“Voorwaarden” betekent deze algemene voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met clausule 13.7.
In deze Voorwaarden zijn de volgende regels van toepassing:
(a) een persoon omvat een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een persoon zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid);
(b) een verwijzing naar een partij omvat zijn persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden;
(c) een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een statuut of een wettelijke bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die is vastgesteld krachtens die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld;
(d) elke uitdrukking geïntroduceerd door de voorwaarden waaronder, met inbegrip van, in het bijzonder, of een soortgelijke uitdrukking, moet worden uitgelegd als illustratief en mag de betekenis van de woorden voorafgaand aan die termen niet beperken; en
(e) een verwijzing naar schrijven of geschreven omvat faxen en e-mails.

2.Basis of Licence

2.1 De Orderbevestiging vormt een aanbod van het Bedrijf om de Data te verkopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van de orderbevestiging volledig en juist zijn.
2.2 De Orderbevestiging wordt alleen geacht door de Cliënt te zijn aanvaard wanneer de Cliënt de Orderbevestiging ondertekent en dateert en aan het Bedrijf retourneert op welk moment en op welke datum de Licentie tot stand zal komen (Begindatum).
2.3 De Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen. De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of verklaring gedaan of gegeven door of namens het Bedrijf die niet in de Licentie is vastgelegd.
2.4 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Licentie met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen die de Cliënt tracht op te leggen of op te nemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gebruik, praktijk of handelswijze.
2.5 Herhaalde of latere verzoeken van de Cliënt om een licentie voor het gebruik van de Gegevens zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Voor alle duidelijkheid, er zal een afzonderlijke licentie ontstaan voor elke Orderbevestiging met betrekking tot de gegevens die door de klant worden geaccepteerd in overeenstemming met clausule 2.2.
2.6 Elke aanbieding door het Bedrijf vormt geen aanbod en is slechts geldig gedurende een periode van 30 Werkdagen vanaf de datum van uitgifte.
2.7 Het aantal en de beschrijving van de Gegevens zijn zoals uiteengezet in de Orderbevestiging.

3. Gebruik van de gegevens

3.1 Als in de Orderbevestiging staat dat de Licentie voor een specifiek aantal toepassingen is:
(a) neemt de Klant alleen contact op met elke Ontvanger voor het aantal keren vermeld in de Bestelbevestiging:
(b) als een Ontvanger antwoord op het contact toegestaan door clausule 3.1 (a) mag de Klant mag vervolgens vrijblijvend contact opnemen met die Ontvanger vanaf de datum van een dergelijk antwoord;
(c) als een Ontvanger niet antwoordt op het contact toegestaan door artikel 3.1 (a), zal de Klant geen contact meer opnemen met die Ontvanger.
3.2 Indien in de Orderbevestiging staat dat de Cliënt een Licentie voor Meervoudig gebruik heeft:
(a) kan de Cliënt zo vaak als hij wenst contact opnemen met elke Ontvanger binnen de periode waarnaar wordt verwezen in de Bestelbevestiging (Licentieperiode);
(b) als een Ontvanger reageert op elk contact toegestaan door clausule 3.2 (a), dan is de Klant dan gemachtigd om vrijelijk contact op te nemen met die Ontvanger vanaf de datum van een dergelijk antwoord en na de Licentieperiode;
(c) als een Ontvanger niet antwoordt op een van de contacten toegestaan door clausule 3.2 (a), zal de Klant geen contact meer opnemen met die Geadresseerde nadat de Licentieperiode is verlopen.
3.3 Voor alle duidelijkheid: een afwezigheidsbericht of een andere automatische reactie op een contact door de Klant vormt geen antwoord in de zin van artikel 3.1 (b) of artikel 3.2 (b).
3.4 Indien de klant inbreuk maakt op clausule 3.1 (a) of (c) of 3.2 (a) of (c) moet hij aan het bedrijf een bedrag betalen gelijk aan het verschil tussen (1) de prijs en (2) het bedrag dat de klant zou betaald hebben aan het Bedrijf als de Licentie de Klant de bevoegdheid had gegeven om de Gegevens te gebruiken gedurende het totale aantal keren dat deze feitelijk door de Klant zijn gebruikt, deze kosten moeten worden berekend in overeenstemming met de prijsstructuur van het Bedrijf op de datum dat de eerste breuk heeft plaatsgevonden. De vervaldatum voor een dergelijke verdere betaling is de datum waarop de schending voor het eerst heeft plaatsgevonden.
3.5. Schending van artikel 3.1 (a) of (c) of 3.2 (a) of (c) vormt een wezenlijke inbreuk op de Licentie in de zin van artikel 11.1 (a).
3.6 Bepalingen 3.1 (b) en (c), 3.2 (b) en (c), 3.3 en 3.4 blijven van kracht na het aflopen of het beëindigen van de Licentie.

4.Levering

4.1 Alle datums die zijn vermeld in de Orderbevestiging voor levering van de Gegevens zijn slechts bij benadering en het tijdstip van bezorging is niet van wezenlijk belang. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die de klant lijdt als gevolg van een vertraging, ongeacht de oorzaak, noch zal enige vertraging de cliënt het recht geven om zijn verplichtingen krachtens de licentie te annuleren of te wijzigen. Om twijfel te voorkomen, heeft dit geen invloed op het recht van de Klant om te annuleren op grond van artikel 6.1.
4.2 Het Bedrijf is niet verplicht om de Gegevens te leveren totdat de Klant het heeft betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf.
4.3 Indien het Bedrijf de Gegevens niet levert, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en uitgaven die de Klant heeft gemaakt om vervangende gegevens van vergelijkbare beschrijving en hoeveelheid te verkrijgen in de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Gegevens. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de Gegevens voor zover een dergelijk verzuim wordt veroorzaakt door een Overmacht situatie of doordat de Klant nalaat de Vennootschap adequate instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de Gegevens.

5.De prijs en betaling

5.1 De prijs voor de gegevens is zoals uiteengezet in de Orderbevestiging.
5.2 De Klant betaalt de prijs voor de Gegevens:
(a) volledig en in geclearde tegoeden op een bankrekening die door het Bedrijf schriftelijk is genomineerd of met een creditcard (de Vennootschap accepteert geen American Express); en
(b) voordat deze aan de Klant is geleverd tenzij het Bedrijf schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval de Klant de prijs zal betalen op of vóór de datum die door het Bedrijf is overeengekomen (Betalingsdatum). Tijd voor betaling zal van de essentie van de Licentie zijn.
5.3 De prijs is exclusief BTW die verschuldigd is tegen het tarief dat geldt op de datum van de btw-factuur. De Klant zal, op ontvangst van een geldige btw-factuur van het Bedrijf, aan het Bedrijf extra btw bedragen betalen die verschuldigd zijn op de levering van de Gegevens op hetzelfde moment dat de betaling verschuldigd is voor de Gegevens.
5.4 Indien een betaling later dan de Leveringsdatum wordt verricht of, indien de Onderneming ermee heeft ingestemd dat betaling na de Leveringsdatum, de Uitgavedatum en vervolgens zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel van de Vennootschap, het Bedrijf het recht heeft om rente over het achterstallige bedrag in rekening te brengen tegen het tarief van 4% per jaar boven de toenmalige basis beleningsrente van ABN Amro NV die op dagelijkse basis oploopt vanaf de vervaldatum voor betaling tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, hetzij vóór, hetzij na het arrest en driemaandelijks samengesteld. Het Bedrijf heeft ook het recht om aan de Klant administratiekosten in rekening te brengen van € 50,00 voor alle schulden die worden doorgegeven aan de afdeling incasso van het Bedrijf.
5.5 De Cliënt zal alle bedragen verschuldigd onder de Licentie volledig betalen zonder enige aftrek of inhouding, behalve zoals wettelijk vereist is en de Cliënt is niet gerechtigd enige kredietwaardigheid, verrekening of tegenvordering tegen de Vennootschap te doen gelden ter rechtvaardiging van de inhouding van betaling van een dergelijke hoeveelheid geheel of gedeeltelijk. De Vennootschap kan, zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, elk bedrag dat haar verschuldigd is door de Klant verrekenen met elk bedrag dat door het Bedrijf aan de Klant moet worden betaald.

6.Annulering

6.1 Onderhevig aan artikel 6.2, heeft de klant het recht om de licentie te annuleren gedurende de periode die begint op de ingangsdatum en eindigt op de dag onmiddellijk vóór de datum van levering door een schriftelijke kennisgeving aan het bedrijf.
6.2 Indien de Klant zijn bestelling voor de Gegevens annuleert, moet de Klant aan het Bedrijf het bedrag van € 250,00 of 50% van de Prijs betalen (afhankelijk van wat het hoogste is) binnen zeven dagen na de datum waarop de Klant het Bedrijf schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de annulering.

7. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie

7.1 De klant erkent hierbij dat de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen, niet zullen worden opgevat als een overdracht van dergelijke auteursrechten aan de klant. Het auteursrecht blijft te allen tijde berusten bij het bedrijf of zijn leveranciers.
7.2 De Klant heeft geen rechten of belangen van welke aard dan ook in de Gegevens, behalve om deze te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de Licentie.
7.3 De Cliënt zal de Gegevens niet aan een derde bekendmaken of beschikbaar stellen, behalve in overeenstemming met de voorwaarden van de Licentie.
7.4 De Klant zal adequate veiligheidsmaatregelen handhaven om de integriteit en veiligheid van de Gegevens te beschermen. Elke schending of vermoedelijke schending van de beveiliging moet onmiddellijk aan het Bedrijf worden gemeld.
7.5 Overtreding van deze clausule 7 door de Cliënt vormt een wezenlijke inbreuk op de Licentie in de zin van artikel 11.1 (a).

8. Garantie

8.1 Onderworpen aan de volgende bepalingen van deze clausule 8 en clausule 9, garandeert de Vennootschap dat de Gegevens op het moment van levering overeenkomen met de beschrijving in de Orderbevestiging.
8.2 Op voorwaarde dat de Klant binnen 7 dagen na levering aan de Vennootschap bericht dat de Gegevens niet voldoen aan de beschrijving in de Orderbevestiging, zal het Bedrijf naar eigen wil de Gegevens vervangen (of een deel daarvan dat wel komt niet overeen met de beschrijving) of de prijs terugbetalen.
8.3 Behalve zoals bepaald in dit artikel 8, is het Bedrijf niet aansprakelijk jegens de Klant met betrekking tot het niet naleven door de Data van de beschrijving in de Orderbevestiging.
8.4 Het Bedrijf is niet aansprakelijk onder de garantie in 8.1 als de Prijs niet betaald is op de vervaldag voor betaling.
8.5 Hoewel het Bedrijf alle redelijke inspanningen heeft gedaan om de juistheid van de informatie in de Gegevens te waarborgen, erkent de Klant dat bij het compileren en aanleveren van de Gegevens aan de Klant het Bedrijf vaak moet vertrouwen op informatie die door een derde wordt verstrekt en dat dergelijke informatie is mogelijk onjuist verstrekt en kan door de aard en het volume van dergelijke gegevensnauwkeurigheid niet worden geverifieerd. Daarom garandeert het Bedrijf niet dat de Gegevens geen fouten of weglatingen bevatten en dat de nauwkeurigheid van de Gegevens geen voorwaarde is voor de Licentie en de Klant niet gerechtigd is om enig verschuldigd bedrag of een gedeelte daarvan te weigeren vanwege fouten of weglatingen in de gegevens die worden verstrekt onder de licentie.
8.6 De klant erkent dat een gestopte e-mail niet betekent dat de gegevens onjuist zijn en bevestigt dat hij geen claim tegen het bedrijf zal indienen voor een terugbetaling in verband met een bounced e-mail. Het bedrijf geeft geen enkele garantie voor de responscijfers die de klant kan krijgen.
8.7 De IP-adressen van de servers van de Klant of die van een derde partij (omroep) kunnen in een DNSBL-database worden vermeld als gevolg van het gebruik van de Gegevens. Daarom biedt het Bedrijf hier geen garantie voor en is het geen voorwaarde van de Licentie en de Klant is niet gerechtigd om te weigeren om enig bedrag verschuldigd aan het Bedrijf voor de Gegevens onder de Licentie te betalen als de IP-adressen in een lijst staan in de DNSBL-database.
8.8 De Klant erkent dat spamfilters maar liefst 25% van de e-mail marketingberichten kunnen voorkomen om afgeleverd te worden in de inboxen van de Ontvangers. De Klant erkent dat dit te wijten is aan spamfilters op de servers van de Ontvangers en is niet omdat de Gegevens onnauwkeurig of verkeerd zijn. Daarom biedt het Bedrijf hier geen garantie voor en is het geen voorwaarde van de Licentie en de Klant is niet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd aan het Bedrijf voor de Gegevens onder de Licentie te weigeren als spamfilters de levering aan de Klant voorkomen E-mails te ontvangen.
8.9 De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf maximaal vijf “zaden” per 1000 Ontvangers mag planten met het doel om overtredingen van de Licentie af te dwingen.

9. Beperking van aansprakelijkheid: De Cliënt wordt op deze clausule gewezen

9.1 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van het Bedrijf uit voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers;
(b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
(c) schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd in artikel 2 van de wet op de levering van goederen en diensten 1982 (titel en rustig bezit).
9.2 Met inachtneming van artikel 9.1:
(a) zal de Onderneming in geen enkel geval aansprakelijk zijn jegens de Klant, ongeacht of deze in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht of anderszins, voor enig winstverlies of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Licentie; en
(b) de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap jegens de Klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met de Licentie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, in geen geval de door de klant betaalde kosten voor de gegevens.
9.3 Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van de Licentie.
9.4 Deze clausule 9 blijft geldig na het verstrijken of beëindigen van de licentie.

10.Verwaring van de Cliënt

10.1 De Cliënt dient de Vennootschap volledig schadeloos te houden voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen (direct of indirect), inclusief rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en vergoedingen die worden toegekend tegen of opgelopen of betaald door het Bedrijf als gevolg van of in verband met:
(a) een claim ingediend tegen het Bedrijf door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Gegevens, voor zover de claim toerekenbaar is handelingen of nalatigheden van de Klant, zijn werknemers, agenten of onderaannemers;
(b) enige claim ingediend tegen het Bedrijf door een derde partij die voortvloeit uit of in verband staat met de schending, nalatige uitvoering of nalaten of vertraging in de uitvoering van de Licentie door de Klant, zijn werknemers, agenten of onderaannemers; en
(c) enige claim ingediend tegen het Bedrijf door een derde partij die voortkomt uit, of in verband staat met, het openbaar maken of beschikbaar stellen van de Gegevens aan een derde partij, ongeacht of deze door de Licentie is toegestaan of niet.
10.2 Dit artikel 10 blijft geldig na het verstrijken of beëindigen van de licentie.

11.Beperking

11.1 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan elke partij de Licentie met onmiddellijke ingang beëindigen door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen als:
(a) de andere partij een materiële inbreuk pleegt op de Licentie en (indien een dergelijke schending is verholpen) verzuimt die schending te herstellen binnen 14 dagen nadat die partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de inbreuk;
(b) de andere partij de betaling van haar schulden opschort, of dreigt te schorsen, of niet in staat is om haar schulden te betalen op het moment dat ze opeisbaar worden of toelaatbaar is om haar schulden te betalen;
(c) de andere partij in vereffening gaat, failliet wordt, een vrijwillige regeling treft met haar schuldeisers, een curator of een curator over haar vermogen wordt aangesteld of een persoon het recht krijgt om een ontvanger of administratief ontvanger te benoemen ten koste van de activa van de andere partij;
(d) enige gebeurtenis plaatsvindt of er wordt actie ondernomen met betrekking tot de andere partij in een rechtsgebied waaraan het onderworpen is dat een effect heeft dat gelijkwaardig is aan of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen genoemd in clausule 11.1 (b) of clausule 11.1. (c);
(e) de andere partij haar activiteiten of een substantieel deel van haar bedrijfsactiviteiten opschort of stopzet of dreigt te schorsen of te staken; of
(f) de andere partij (als individu) sterft of, vanwege ziekte of onvermogen (geestelijk of lichamelijk), niet in staat is om zijn eigen zaken te regelen of een patiënt wordt onder enige wetgeving inzake geestelijke gezondheid.
11.2 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan het Bedrijf de Licentie met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Cliënt, indien de Cliënt op de vervaldatum van betaling de verschuldigde bedragen uit hoofde van de Licentie niet betaalt.
11.3 Na het verstrijken of beëindiging van de Licentie om welke reden dan ook:
(a) moet de Klant onmiddellijk aan de Vennootschap alle uitstaande onbetaalde facturen en rente van de Vennootschap betalen met betrekking tot de geleverde Gegevens en, met betrekking tot de geleverde Gegevens maar waarvoor geen factuur heeft plaatsgevonden is ingediend, dient het bedrijf een factuur in die onmiddellijk na ontvangst moet worden betaald;
(b) de Klant zal details van alle Ontvangers vernietigen en / of verwijderen, ongeacht of deze gegevens in een computerbestand of anderszins worden bewaard en zal ophouden contact op te nemen met dergelijke Ontvangers, tenzij dit is toegestaan door artikel 3.1 (b) of paragraaf 3.2 (b) ;
(c) de opgebouwde rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen bij het aflopen of beëindigen worden niet aangetast, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen met betrekking tot enige inbreuk op de Licentie die bestond op of vóór de datum van beëindiging of verstrijken; en
(d) clausules die expliciet of impliciet van kracht zijn na afloop of beëindiging blijven onverminderd van kracht.

12.Force Majeure

12.1 Voor de toepassing van de Licentie betekent overmacht een gebeurtenis buiten redelijke controle van de Onderneming, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (waarbij het personeel van het Bedrijf of andere partij), falen van een nutsvoorziening of transportnetwerk, daad van God, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, kwaadwillige schade, naleving van enige wet of overheidsbevel, regel, regeling of richting, ongeval, storing van fabriek of machines, brand, overstroming, storm of wanbetaling van leveranciers of onderaannemers.
12.2 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt of oploopt als gevolg van enige vertraging of nalaten van het Bedrijf bij het nakomen van zijn verplichtingen onder de Licentie die voortvloeit uit enig Overmacht situatie.
12.3 Indien de overmacht situatie het bedrijf verhindert om een van haar verplichtingen uit hoofde van de licentie na te komen voor meer dan vier weken, heeft het bedrijf het recht, zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, om de licentie onmiddellijk te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Cliënt.

13.Algemeen

13.1 Overdracht en onderaanneming: De Cliënt is niet gerechtigd om alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder de Licentie over te dragen, in onderaanneming te geven of anderszins af te handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf kan op enig moment enige of alle verplichtingen onder de Licentie overdragen, in onderaanneming geven of op enigerlei wijze afhandelen.
13.2 Kennisgevingen: Elke kennisgeving of andere communicatie die moet worden gegeven aan een partij onder of in verband met de Licentie moet schriftelijk zijn en moet persoonlijk aan de andere partij worden bezorgd of worden verzonden per prepaid eersteklas post, aangetekende verzending of door een commerciële koerier, op de maatschappelijke zetel (in geval van een bedrijf) of (in elk ander geval) de hoofdvestiging, of per fax verzonden naar het hoofdfaxnummer van de andere partij. Elke kennisgeving of andere mededeling wordt geacht naar behoren te zijn ontvangen indien persoonlijk afgeleverd, op het hierboven vermelde adres of, indien verzonden door een pre-paid eersteklas post of aangetekende brief, om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending, of indien geleverd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop de koerierbevestiging is ondertekend, of bij verzending per fax, op de volgende.
13.3 Ontheffing: Geen van beide partijen heeft verzuim of vertraging opgelopen bij het uitoefenen van enige van haar rechten onder de Licentie. Dit betekent dat zij afstand doet van dat recht en geen afstand door beide partijen van een schending van de Licentie door de andere partij zal worden beschouwd als een afstand van een volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.
13.4 Afbreking: Indien een bepaling van de Licentie door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal de geldigheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet worden beïnvloed .
13.5 Geen partnerschap: niets in de licentie is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen een van de partijen te vormen en vormt geen enkele partij, de agent van een andere partij voor welk doel dan ook. Geen enkele partij zal de bevoegdheid hebben om op enigerlei wijze op te treden als agent voor, of om de andere partij te binden.
13.6 Derden: Een persoon die geen partij is bij de licentie heeft geen rechten onder of in verband daarmee.
13.7 Variatie: Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is elke wijziging, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen, alleen bindend wanneer deze schriftelijk is overeengekomen en ondertekend door het Bedrijf.
13.8 Toepasselijk recht en jurisdictie: De licentie en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband daarmee, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met de wetten van Engeland en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Gegevens voor consumentenmarketing

Veilig en rechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens voor verkoop en marketingdoeleinden
Er zijn strikte wetten die het gebruik van persoonlijke gegevens voor verkoop- en marketingdoeleinden regelen.
Lees dit document aandachtig voordat u uw gegevens verwerkt.
Voordat we uw bestelling kunnen voltooien en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, moeten we bevestigen dat u begrijpt hoe belangrijk het is om de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen en met respect voor de betrokkenen die toestemming hebben gegeven om hun gegevens voor dit doel te gebruiken.
Beperkingen voor gebruik
De gegevens kunnen alleen het aantal keren worden gebruikt als vermeld op de orderbevestiging en alleen binnen de aangegeven tijdsperiode. De gegevens worden gezaaid en we zullen het gebruik van de geleverde gegevens controleren. Niet-naleving van de voorwaarden van de licentie is waarschijnlijk een schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
We staan niet toe dat mobiele nummers worden gebruikt voor sms-campagnes. We staan niet toe dat telefoonnummers worden gebruikt in een geautomatiseerd oproepsysteem dat een dialer wordt genoemd. Als u van plan bent om de gegevens te gebruiken voor een SMS of dialercampagne, neem dan contact op met uw accountmanager.
Beperkingen op de inhoud
Er zijn bepaalde onderwerpen en sectoren waarvoor we onze gegevens niet mogen gebruiken; dit komt door de wet of door de overlastfactor. De gegevens kunnen niet worden gebruikt voor een van de volgende:
Religieuze activiteit en promotie
Behendigheid – u kunt individuen niet richten op etniciteit
Politieke activiteit of promotie
Producten of services te maken met volwassen of seksuele aard
Producten of services die geweld of aanstootgevende wapens promoten
Betalingsbescherming Claims voor verzekeringen
Persoonlijk Schadeclaims
Stelsels of beleggingsregelingen
Betaalleningen of andere leningen met hoge rente
Medische diensten of farmaceutische producten
Elk product of elke dienst die onwettig is
Als u van plan bent om de gegevens te gebruiken voor een van bovenstaande, neemt u contact op met uw accountmanager.
Beperkingen op het gebruik van de gegevens
De gegevens kunnen niet worden doorgegeven aan een derde partij zonder onze voorafgaande toestemming. Als u van plan bent de gegevens door te geven aan een derde partij, d.w.z. een postkantoor, een telemarketingbureau, een gegevensverwerker, een e-mailmarketingbureau enz., Gelieve dan de bedrijfsnaam, het adres en het contactnummer te bevestigen.
Nadat de licentie is verlopen, moet u de gegevens van al uw computersystemen en back-upsystemen verwijderen. U moet ook contact opnemen met derde partijen die namens u de gegevens hebben verwerkt en vragen om de gegevens van hun systemen te verwijderen.